📱GÓI CƯỚC THUÊ BAO TRẢ SAU

120.000đ/tháng

 • Miễn phí 20 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng
 • 1,5GB/ngày (45GB/tháng)
 • Miễn phí TV360 basic.
Liên hệ tư vấn

160.000đ/tháng

 • Miễn phí 20 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 60 phút ngoại mạng/tháng
 • 4GB/ngày (120GB/tháng)
 • 60 SMS nội mạng
 • Miễn phí TV360 basic
Liên hệ tư vấn

180.000đ/tháng

 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng/tháng
 • 6GB tốc độ cao/ngày 
 • Miễn phí TV360 basic
Liên hệ tư vấn

250.000đ/tháng

 • Miễn phí 30 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 150 phút ngoại mạng/tháng
 • 100 SMS trong nước
 • 8GB tốc độ cao/ngày
 • MP TV360 basic
Liên hệ tư vấn

300.000đ/tháng

 • Miễn phí 60 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 200 phút ngoại mạng/tháng
 • 200 SMS trong nước
 • 10GB tốc độ cao/ngày
 • MP TV360 basic
Liên hệ tư vấn

200.000đ/tháng

 • Miễn phí 20 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 100 phút ngoại mạng/tháng
 • 100 SMS trong nước
 • 6GB tốc độ cao/ngày
 • MP TV360 basic
Liên hệ tư vấn

📱INTERNET ĐIỆN THOẠI 4G/5G

70.000đ/30 ngày

 • 1GB/ngày
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

90.000đ/30 ngày

 • 1,5GB/ngày
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

100.000đ/180 ngày

 • Miễn phí data: Youtube, facebook, tiktok, messenger.
 • 1GB/ngày (30GB/tháng)
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

120.000đ/30 ngày

 • 2GB/ngày (60GB/tháng)
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

135.000đ/30 ngày

 • 5GB/ngày (150GB/tháng)
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

150.000đ/30 ngày

 • 3GB/ngày (90GB/tháng)
 • Gói cước gia hạn sau 180 ngày
Liên hệ tư vấn

300.000đ/90 ngày

 • Miễn phí data: Youtube, facebook, tiktok, messenger.
 • 1GB/ngày
 • Gói cước gia hạn sau 90 ngày
Liên hệ tư vấn

405.000đ/90 ngày

 • 5GB/ngày
 • Gói cước gia hạn sau 90 ngày
Liên hệ tư vấn

📱COMBO PHÚT GỌI + INTERNET

90.000đ/30 ngày

 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 30 phút ngoại mạng/tháng
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

120.000đ/30 ngày

 • Miễn phí data: Youtube, facebook, tiltok, messenger.
 • 1GB/ngày
 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 30 phút ngoại mạng/tháng
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

150.000đ/30 ngày

 • Miễn phí data: Youtube, facebook, tiltok, messenger.
 • 1,5GB/ngày
 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 50 phút ngoại mạng/tháng
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

200.000đ/30 ngày

 • Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng/tháng
 • 8GB/ngày
 • Gói cước gia hạn sau 30 ngày
Liên hệ tư vấn

270.000đ/90 ngày

 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi viettel.
 • Miễn phí 90 phút ngoại mạng/90 ngày
 • Gói cước gia hạn sau 90 ngày
Liên hệ tư vấn

360.000đ/90 ngày

 • Miễn phí data: Youtube, facebook, tiltok, messenger.
 • 1GB/ngày
 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 90 phút ngoại mạng/90 ngày
 • Gói cước gia hạn sau 90 ngày
Liên hệ tư vấn

450.000đ/90 ngày

 • Miễn phí data: Youtube, facebook, tiltok, messenger.
 • 1,5GB/ngày
 • Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 150 phút ngoại mạng/90 ngày
 • Gói cước gia hạn sau 90 ngày
Liên hệ tư vấn

600.000đ/90 ngày

 • Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng
 • Miễn phí 300 phút gọi ngoại mạng/90 ngày
 • 8GB/ngày
 • Gói cước gia hạn sau 90 ngày
Liên hệ tư vấn